Youth의 형식과 판 [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
'Youth'에 대한 모든 판 보기 제한 기준: 전세계 도서관
형식
검색 수정
연도
언어
판 표시 851 - 10
첫 페이지의 결과 보기첫번째  이전 페이지의 결과 보기이전  1  2  3  다음다음 페이지의 결과 보기   마지막마지막 페이지의 결과 보기
모두 선택 모두 지우기
      제목 / 작성자 형식 언어 날짜 / 판 출판 도서관
1. Youth 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee
  인쇄본 : 소설
영어
2002
1st American ed
 
New York, N.Y. : Viking
 
University of Maryland, College Park
2. Youth 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee
  인쇄본 : 소설
영어
2003
 
New York, N.Y., U.S.A. : Penguin Books
 
USMAI Libraries
3. Tinerețe : scene de viață provincială 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee; Irina Horea
  인쇄본 : 소설
Romanian
2012
 
București : Humanitas Fiction
 
Big Ten Academic Alliance
4. Mladost : prizori iz podeželskega življenja... 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee; Primož Trobevšek
  인쇄본
Slovenian
2008
Prva izd
 
Ljubljana : Modrijan
 
Big Ten Academic Alliance
5. Gioventú : scene di vita di provincia 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee; Franca Cavagnoli
  인쇄본 : 소설
이태리어
2006
 
Torino [Italy] : La Stampa
 
Big Ten Academic Alliance
6. Juventude : cenas da vida na província II 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee; José Rubens Siqueira
  인쇄본 : 소설
Portuguese
2005
 
São Paulo : Companhia das Letras
 
Big Ten Academic Alliance
7. Nuoruus : kohtauksia syrjäisestä elämästä... 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee; Seppo Loponen
  인쇄본 : 소설
Finnish
2004
 
Helsingissä : Otava
 
Big Ten Academic Alliance
8. Juventud 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee; Cruz Rodríguez Juiz
  인쇄본 : 소설
Spanish
2004
2a ed. en DeBolsillo
 
[Barcelona] : DeBolsillo
 
Big Ten Academic Alliance
9. Shao nian shi 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee
  인쇄본 : 소설
중국어
2004
Chu ban
 
時報文化出版企業股份有限公司, Taibei shi : Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si
 
Big Ten Academic Alliance
10. Qing chun = Youth : scenes from provincial life... 저자: J  M Coetzee
저자: J M Coetzee
  인쇄본 : 전기 : 주 또는 도 정부 간행물
중국어
2004
Di 1 ban
 
浙江文艺出版社, Hangzhou Shi : Zhejiang wen yi chu ban she
 
Big Ten Academic Alliance
윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.