A fraction of the whole의 형식과 판 [WorldCat.org]
컨텐츠로 이동
'A fraction of the whole'에 대한 모든 판 보기 제한 기준: 전세계 도서관
형식
검색 수정
연도
언어
판 표시 1041 - 10
첫 페이지의 결과 보기첫번째  이전 페이지의 결과 보기이전  1  2  3  다음다음 페이지의 결과 보기   마지막마지막 페이지의 결과 보기
모두 선택 모두 지우기
      제목 / 작성자 형식 언어 날짜 / 판 출판 도서관
1. A fraction of the whole 저자: Steve Toltz
저자: Steve Toltz
  인쇄본 : 소설
영어
2008
1st ed
 
New York : Spiegel & Grau
 
University of Maryland, College Park
2. A fraction of the whole 저자: Steve Toltz
저자: Steve Toltz
  인쇄본 : 소설
영어
2008
 
New York : Spiegel & Grau
 
USMAI Libraries
3. A fraction of the whole 저자: Steve Toltz
저자: Steve Toltz
  인쇄본 : 소설
영어
2008
Anchor Canada ed
 
[Toronto] : Anchor Canada
 
Big Ten Academic Alliance
4. A fraction of the whole 저자: Steve Toltz
저자: Steve Toltz
  인쇄본 : 소설
영어
2008
 
Camberwell, Vic. : Hamish Hamilton
 
Big Ten Academic Alliance
5. Juzʼ az kul 저자: Steve Toltz
저자: تولتز، استيو, 1972-, author. Steve Toltz; Paymān Khāksār
  인쇄본 : 소설
Persian
2019
Chāp-i panjāh va panjum
 
Tihrān : Nashr-i Chashmah
 
WorldCat도서관
6. Juzʼ az kul 저자: Steve Toltz
저자: تولتز، استيو, 1972- author. Steve Toltz; Paymān Khāksār
  인쇄본 : 소설
Persian
2017
Chāp-e 18
 
Tihrān : Nashr-i Chashmah
 
WorldCat도서관
7. Een fractie van het geheel 저자: Steve Toltz
저자: Steve Toltz; Anne Jongeling
  인쇄본
Dutch
2016
Vijfde druk
 
Amsterdam : Uitgeverij Atlas Contact
 
WorldCat도서관
8. Een fractie van het geheel 저자: Steve Toltz
저자: Steve Toltz; Anne Jongeling
  전자도서 : 문서
Dutch
2016
 
Amsterdam : Atlas Contact
 
WorldCat도서관
9. Een fractie van het geheel 저자: Steve Toltz
저자: Steve Toltz; Anne Jongeling
  인쇄본 : 소설
Dutch
2016
Vijfde druk
 
Amsterdam [The Netherlands] : Uitgeverij Atlas Contact
 
WorldCat도서관
10. Juzʼ az kul 저자: Steve Toltz
저자: Steve Toltz
  인쇄본 : 소설
Persian
2015
2. oplag
 
Teheran : Chishmah
 
WorldCat도서관
윈도우 닫기

WorldCat에 로그인 하십시오 

계정이 없으세요? 아주 간단한 절차를 통하여 무료 계정을 만드실 수 있습니다.